slub-cywilny1

fot. ARCHIWUM PERFECT MOMENTS

Zacznijmy od definicji ślubu cywilnego: Według polskiego prawa cywilnego, małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, powstały z ich woli jako równorzędnych stron w celu wspólnego pożycia i zaspokajania potrzeb założonej rodziny. Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński narzeczeni mogą złożyć przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, jego zastępcą, a także przed wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta. Wstępną czynnością, której należy dokonać, jest podpisanie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zapewnień, że nie ma przeszkód do zawarcia małżeństwa. W tym celu oboje przyszli małżonkowie powinni zgłosić się u kierownika lub zastępcy kierownika USC z następującymi dokumentami: • dowody osobiste, • odpisy skrócone aktu urodzenia (nie składają tych odpisów osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo w USC miejsca swojego urodzenia), • w razie niepełnoletności – prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa, • wdowy i wdowcy – odpis aktu zgonu współmałżonka, • rozwiedzeni – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa (nie składają tych odpisów osoby, których poprzednie miejsce zawarcia małżeństwa było w tym samym USC), • obywatele obcego państwa przedkładają paszport oraz zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa według prawa państwa, którego są obywatelami. W dniu zawarcia małżeństwa nowożeńcy wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami zgłaszają się na 10 do 15 minut przed wyznaczoną godziną do Urzędu Stanu Cywilnego. Niezbędnymi dokumentami w dniu ślubu są dla przyszłych małżonków dowody osobiste, na podstawie których sprawdza się tożsamość. Dowody osobiste lub inne dokumenty tożsamości winni posiadać także świadkowie. PRZEBIEG CEREMONII Zawarcie małżeństwa przebiega publicznie, w obecności kierownika USC i dwóch pełnoletnich świadków po sprawdzeniu tożsamości pary młodej i świadków. Na początku kierownik USC wygłasza mowę o roli małżeństwa jako podstawowej komórki społecznej po czym pyta narzeczonych, czy zamierzają zawrzeć małżeństwo i czy uczynią wszystko, by ich małżeństwo było trwałe i szczęśliwe. Jako symbol małżeńskiej przysięgi małżonkowie zakładają sobie obrączki ślubne. Ten etap ślubu trwa około 15 minut. Kolejnym etapem jest podpisanie aktu małżeństwa, najpierw przez Państwa Młodych, następnie przez świadków oraz urzędnika USC. Uroczystość kończą życzenia dla nowo zaślubionej pary, które najpierw składa urzędnik, a potem reszta gości. Zazwyczaj kolejnym etapem jest przejście do Sali toastów, gdzie wznoszony jest toast na szczęście nowo zaślubionych. Po zawarciu małżeństwa i podpisaniu aktu małżeństwa nowożeńcy otrzymują trzy skrócone odpisy aktu małżeństwa.